Ngôi làng Asian 50 năm 2017 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin

Thời gian: 09-2017

Khách hàng: FSC – Union

Chủ đề: Ngôi làng Asian 50 năm 2017 – Thành phố Hồ Chí Minh

Lên kế hoạch và tổ chức lễ

Nhiệm vụ của chúng tôi

Lên kế hoạch chi tiết.

Bố trí trang thiết bị.

Tổ chức buổi lễ.

Chúng tôi đã làm

Tổ chức thành công buổi lễ

  • Bố trí trang thiết bị theo kế hoạch được duyệt.
  • Tổ chức buổi lễ.

Kết quả

Hoàn thành theo bảng kế hoạch.

  • Theo bảng kế hoạch.
  • Hoàn thành buổi lễ.

Kết luận

Hợp đồng hoàn thành.