Đặt viên đá đầu tiên Nhà Nguyện - Giáo xứ Thống Nhất - Đồng Nai

Thông tin

Thời gian: 05-2017

Khách hàng: Giáo xứ Thống Nhất – Đồng Nai

Chủ đề: Đặt viên đá đầu tiên Nhà Nguyện – Giáo xứ Thống Nhất – Đồng Nai

Lên kế hoạch và tổ chức lễ

Nhiệm vụ của chúng tôi

Lên kế hoạch chi tiết.

Bố trí trang thiết bị.

Tổ chức buổi lễ.

Chúng tôi đã làm

Tổ chức thành công buổi lễ

  • Bố trí trang thiết bị theo kế hoạch được duyệt.
  • Tổ chức buổi lễ.

Kết quả

Hoàn thành theo bảng kế hoạch.

  • Theo bảng kế hoạch.
  • Hoàn thành buổi lễ.

Kết luận

Hợp đồng hoàn thành.